Flossbau-----08.07.2007 Vils----- 22.07.2007 Donau -----04.08.2007 Isar_____26.07.2008 Isar

 

 

Isar 04.08.2007

Harburg - Zeholfing (ca.3,5h)